GRUPA BTI GUMKOWSKI
 

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „DARMOWA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest. BTI Gumkowski Sp. z o.o. Sp. K. siedzibą w Suchym Lesie (62-002), przy ul. Obornickiej 71, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO pod nr KRS 0000520520, REGON: 302832793, NIP 9721251263, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony www.bti-solar.pl
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem”, oraz przepisami prawa polskiego.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Konkurs trwać będzie od dnia 12.01.2021 roku od godz. 00.00 do dnia 31.03.2021 roku do godziny 23:59 włącznie.
 6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, które są właścicielami lub współwłaścicielami obiektu zgłoszonego do konkursu.

 

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

 

 1. Warunkami uczestnictwa w konkursie jest:

 

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu na stronie www.bti-solar.pl
 • wykonanie zadania opisanego szczegółowo w §3 niniejszego Regulaminu, które łącznie stanowią Zadanie Konkursowe

 

 1. Przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego każdy uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem konkursu oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu konkursowym.

 

 1. Przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego każdy uczestnik powinien wyrazić zgodnie z art. 7 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 201 6/679 z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez BTI Gumkowski Sp. z o.o. Sp. K. w celu komunikacji, korzystania z usług spółki, wykorzystywania ich w działalności promocyjno-reklamowej za pośrednictwem Internetu i innych mediów elektronicznych, szkoleniowej, kulturalnej przez BTI Gumkowski sp. Z o.o. Sp. K. oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji o dostępnych usługach BTI Gumkowski Sp. Z o.o. Sp. K., poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu konkursowym.

 

 1. Przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien wyrazić zgodę i oświadczyć, że jego zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez BTI Gumkowski Sp. Z o.o. Sp. K. , dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania, a także wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie oraz, że dane te będą udostępniane innym podmiotom tylko w celach promocyjno-reklamowych, kulturalnych, szkoleniowych, w tym również w celach niekomercyjnych, poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu konkursowym.

 

 1. Przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego każdy uczestnik powinien wyrazić zgodę na działania promocyjne realizowane przez wykonawcę lub jego partnerów zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej wykonaniu, w tym w szczególności na wykonanie dokumentacji fotograficzne instalacji wybudowanej w ramach umowy oraz publikacji przez wykonawcę lub jego partnerów fotografii wraz z określeniem mocy instalacji, nazwy i lokalizacji obiektu, na którym zamontowana została instalacja fotowoltaiczna w celach promocji działalności Wykonawcy, poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu konkursowym.

 

§3. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika (dalej: „Zadanie Konkursowe”) jest: Odpowiedź na pytanie „dlaczego powinieneś otrzymać darmową instalację fotowoltaiczną”. Nie może ona  naruszać praw autorskich osób trzecich. W Konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w § 1 pkt 5.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w konkursie raz, tj. może dokonać jednego zgłoszenia przez formularz konkursowy.

 

§4. NAGRODY

 1. W Konkursie do wygrania jest Instalacja fotowoltaiczna, która przypadnie zwycięzcy Konkursu.

 

 1. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z zapłatą podatku dochodowego od wygranej, wszelkie koszty związane z wygraną w konkursie zwycięzca pokryje sam przelewem na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 1. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

 

 1. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

 

 1. Zasady określające wielkość instalacji fotowoltaicznej i użytych urządzeń wchodzące w skład systemu PV

 

 1. Wielkość i moc instalacji fotowoltaicznej będą określona na podstawie zgłoszenia konkursowego wypełnionego przez uczestnika/zwycięzcę.

 

 1. Urządzenia użyte w instalowanym systemie posiadają certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. W okresie przejściowym od 27.04.2019 r. do 27.04.2021 r. dokumentem potwierdzającym powyższe jest certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wskazująca na spełnienie wymagań NC RfG.

 

 1. Zwycięzca otrzyma schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji oraz parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 2. Oświadczenie organizatora, że mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności: NC RfG, w tym z Wymogami Ogólnego Stosowania), IRiESD w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumencie „Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego” opublikowanymi na stronie internetowej OSD i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuję odpowiedzialność.

 

§5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Nagrodę główną otrzyma osoba, która prześle za pomocą formularza konkursowego najciekawszą odpowiedź na pytanie „dlaczego to właśnie ty powinieneś/aś otrzymać darmową instalację fotowoltaiczną?” Pod uwagę będą brane w szczególności oryginalność, kreatywność i jakość odpowiedzi.

 

 1. Wyboru zwycięzców – laureatów nagrody głównej dokona specjalna komisja konkursowa złożona z trzech wyznaczonych przez organizatora pracowników organizatora (zw. dalej: Komisją).

 

 1. Wybór zwycięzcy konkursu „Darmowa instalacja fotowoltaiczna” odbędzie się 12.04.2021 i dokonany zostanie spośród uczestników – autorów odpowiedzi, które spłynęły w terminie 12.01.2021 – 31.03.2021 (włącznie).

 

 1. Komisja dokonuje wyboru zwycięzców wedle swego swobodnego uznania. Przy wyborze komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia w subiektywnej ocenie organizatora.

 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wyborze ich zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres podany poprzez formularz konkursowy, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Termin wykonania instalacji fotowoltaicznej – nagrody w konkursie, zostanie ustalony ze zwycięzcą indywidualnie.

 

 1. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostanie wskazana osoba uznana decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzcę konkursu oraz uzasadniony zostanie jej wybór.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z tego powodu, zwycięża traci prawo do nagrody.

 

 1. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od poinformowania zwycięzcy o przyznaniu nagrody zwycięzca nie odeśle do organizatora zwrotnej wiadomości e-mail z podaniem lub potwierdzeniem informacji o adresie e-mail, Organizator wyśle ponownie wiadomość e-mail z prośbą o zwrotną wiadomość. Jeżeli w ciągu 7 dni od dnia wysłania ponownej wiadomości e-mail, Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej, Organizator zaniecha dalszych prób skontaktowania się ze zwycięzcą, czego wynikiem jest utrata prawa do nagrody dla danego zwycięzcy.

 

 1. Organizator podejmie maksymalnie 2 próby skontaktowania się ze zwycięzcą w celu poinformowania o przyznaniu nagrody.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do braku rozstrzygnięcia konkursu w  przypadku małej ilości zgłoszeń konkursowych.

 

 

§6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją nagrody, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych zwycięzcy i jego wizerunku na stronie www.bti-solar.pl oraz profilu Facebook, Instagram i YouTube Organizatora.

 

 1. Administratorem danych będzie organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.

 

 1. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w konkursie , przyznania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi i nie narusza ona praw autorskich osób trzecich.

 

 1. Przesyłając odpowiedź do organizatora, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez organizatora z odpowiedzi w celach związanych z konkursem, na czas nieokreślony.

 

 1. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na upublicznianie jego danych osobowych (imienia i nazwiska) w związku z konkursem w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej www.bti-solar.pl oraz w komunikacji na profilu bti-solar.pl na Facebooku, Instagramie, YouTube oraz Linkedin.

 

 1. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook, Instagram, YouTube i Linkedin. Dołączając do konkursu uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook Instagram, YouTube i Linkedin. Serwis Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

 

 1. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do wyżej wspomnianych serwisów.

 

§7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem odpowiedzi na Konkurs zawierające wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 1. Uczestnicy/zwycięzcy Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu udzielają licencji Organizatorowi Konkursu oraz wyrażają pełną zgodę na wykorzystanie wizerunku własnego oraz obiektu na którym zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna. Uczestnicy/zwycięzcy wyrażają zgodę na udzielenie przez Organizatora sublicencji innym podmiotom, na wykorzystanie wizerunku uczestnika/zwycięzcy bez ograniczeń terytorialnych, bezterminowo oraz nieodpłatnie na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalenie, zwielokrotnienie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w telewizji i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej, wykorzystanie w kampaniach reklamowych, w tym prowadzonych w Internecie, telewizji i w prasie oraz z wykorzystaniem wszelkich innych nośników przekazu obrazu. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na organizatora autorskich praw majątkowych do wykorzystywania wizerunku zwycięscy konkursu na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia konkursowego polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w zdaniu powyżej. Przeniesienie majątkowych praw do wykorzystania wizerunku nastąpi w dniu wyłonienia danego laureata.

 

§8.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu regulaminu konkursu.
 2. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, na adres BTI Gumkowski Sp. z o.o., Sp. K. ul. Obornicka 71, 62-002 Suchy Las, z dopiskiem “Reklamacje – Konkurs Darmowa Instalacja fotowoltaiczna”, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu, wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego.
 3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji,
 4. Reklamacje nadane po upływie terminu określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję konkursową nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu oraz postanowień Kodeksu cywilnego. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, a także ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania jego postanowień.
 2. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie organizatora oraz na stronie www.bti-solar.pl
 3. Tytuły poszczególnych rozdziałów regulaminu mają charakter informacyjny.
 4. Zwycięzca konkursu nie może skorzystać z dofinansowania w programie Mój Prąd prowadzonym przez NFOŚiGW.
 5. Przed montażem systemu klient jest zobowiązany podpisać umowę wykonania prac instalacyjnych PV.

NAJKORZYSTNIEJSZA
WYCENA W 24H

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Chętnie odpowiemy na pytania, doradzimy odpowiednie rozwiązania techniczne, czy też sporządzimy wycenę.